Estabilització de terra d’un camí rural a Palamós.

L’Ajuntament de Palamós ha realitzat una actuació de millora en diversos trams de camins rurals a Palamós.

En aquesta actuació es van aplicar els dos sistemes per estabilitzar la terra dels camins: SAULO SOLID, amb aportació d’àrid; i TERRA SOLIDA, que utilitza l’àrid existent.

A les fotografies es pot apreciar  la duresa del paviment amb les marques de frenada d’una bicicleta i també el pneumàtic d’un turisme.

 

Els efectes meteorològics, en especial la pluja, degraden amb molta facilitat els paviments de sauló, provocant la formació de regueres, zones fangoses i que surtin pedres al camí. Tanmateix, l’ús i la intensitat també són factors importants que contribueixen a l’erosió del ferm.

 

L’actuació que inicialment es presenta com la més econòmica, re-perfilar i compactar el terreny, no presenta cap solució al problema de l’erosió del ferm i aquest queda malmès cada vegada que plou; facilitant la formació de regueres, fang, zones amb excés de fins i zones on apareix roca al camí.

L’estabilització de la terra incrementa la resistència a l’erosió del paviment, solucionant el problema de l’erosió de la pluja, de la meteorologia en general; i de l’ús projectat.

 

Els camins que s’han estabilitzat a Palamós són molt transitats tant en vehicle durant els mesos d’hivern com a peu o bicicleta, durant l’estiu. El camí estabilitzat mitjançant el procediment TERRA SOLIDA compren el tram situat entre el pont de la riera i la plana de Castell, i els dos darrers trams que es situen en el camí de cala Estreta. L’ús projectat és de vianants, bicicletes i turismes amb poca intensitat.

 

Agraïm  als serveis tècnics de l’Ajuntament de Palamós la confiança en aplicar els procediments  per l’estabilització de la terra: SAULO SOLID i TERRA SOLIDA.

 

El resultat és un Paviment Natural amb una elevada resistència a l’erosió, totalment integrat a la natura, respectuós amb el medi ambient i que es conserva en bones condicions per l’ús projectat durant anys.