Millora del ferm al camí de ronda de Palamós, consolidació d’un tram del camí amb TERRA SOLIDA.

Acabada l’actuació de pavimentació amb el sistema TERRA SOLIDA en un tram del camí de ronda de Palamós.

El sistema TERRA SOLIDA s’utilitza per la formació d’un paviment de terra estabilitzada de molt alta resistència a l’erosió, utilitzant l’àrid existent «in situ» del mateix camí. 

 

 

Els avantatges de consolidar un camí de terra amb el sistema TERRA SOLIDA son: 

  • Resistència a l’erosió de les pluges
  • Evita la formació de fang i xaragalls 
  • Manté la seva planimetria durant anys sense manteniment

 

La utilització dels àrids existents comporta un re-aprofitament de recursos existents a la mateixa obra, i per tant és sistema sostenible pel medi ambient. 

TERRA SOLIDA és un sistema certificat, especialitzat en l’aprofitament de l’àrid existent per la formació de paviments de terra estabilitzada. 

Aquest sistema garanteix la màxima homogeneïtat en l’aplicació dels additius i lligams en tot el gruix de un paquet de ferm de paviment. 

 

L’estabilització TERRA SOLIDA es pot realitzar amb qualsevol àrid existent: calcari, granitic, argilòs…; dins de una mateixa camí podem trobar diferents roques i minerals. 

El resultat és la formació d’un paviment natural TERRA SOLIDA és: 

  • Consolidació d’un camí i garantir el seu ús durant anys sense manteniment
  • Aprofitament dels àrids «in situ», reducció consum àrids extracció
  • Evitar la formació de fang, la contaminació de l’aire amb la pols i la saturació de rieres amb excés de fins.
  • Conservació del paisatge, mínim impacte a l’entorn amb una perfecte integració a la natura.